Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem

Stiftelsens ändamål är att främja yrkesverksamma och pensionerade legitimerade sjuksköterskor som fått sin grundutbildning till sjuksköterska i Uppsala samt sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning vid Uppsala universitet.

Ändamålet uppfylls genom att stiftelsens avkastning används:

  • dels till ekonomiskt bidrag till pensionerade och yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som är i behov därav
  • dels till stipendier till yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som ägnar sig åt forskning, specialisering eller annan fortbildning inom sitt yrkesområde
  • dels till ekonomiskt bidrag till sjuksköterskestudenter som är i behov därav
  • dels till stipendier till sjuksköterskestudenter.

Stiftelsen registrerades av länsstyrelsen i augusti 2017.

Stiftelsens styrelse

Kerstin Rollman, ordförande
Lena Källgren Rommel
Christine Leo Swenne
Birgitta Jakobsson Larsson
Kerstin Genell

Stiftelsens kontaktuppgifter

Adress: Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA
E-post till stiftelsen: stiftelsenush@pubcare.uu.se
Org.nr: 802480–2723
Stiftelse nr: 1027 824

Utdelning från stiftelsen

För att söka medel från stiftelsen ska du ha varit medlem i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem-Alumn under de senaste två åren.
Medlemskapet i föreningen är kostnadsfritt under pågående grundutbildning.

Stiftelsen delar ut stipendier och bidrag två gånger per år. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars respektive 1 oktober utdelningsåret. Besked till sökande lämnas under maj och december månad

Stiftelsens ansökningsblanketter

Stiftelsens skrivbara ansökningsblanketter längst ner på sidan ska användas. Ansökan ska vara fullständigt ifylld och undertecknad samt att efterfrågade handlingar ska vara bifogade för att ansökan ska behandlas. När ansökningsblanketten har fyllts i, ska du skriva ut och underteckna den.

Posta blanketten och bifogade handlingar till Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA.

Ekonomiskt bidrag till behövande

Ansöker du om något av Stiftelsens två ekonomiska bidrag till behövande så gäller Skatteverkets regler. Enligt Skatteverket är en person att anse som ekonomiskt behövande om hon/han har en årsinkomst som understiger fyra prisbasbelopp. Om personen vid sidan av inkomsten har kapitaltillgångar som överstiger 50 000 kr ska även dessa beaktas. Stiftelsen behöver därför uppgifter om dina bankmedel. För att stiftelsens styrelse ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in det senaste beskedet om slutlig skatt eller liknande uppgift. Om ditt hushåll består av fler personer exempelvis make/maka eller sambo måste stiftelsen även ha uppgifter om dennes banktillgångar. Samtliga uppgifter ska bifogas din ansökan.

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter. Stiftelsen har inget särskilt dataskyddsombud men vid frågor går det bra att vända sig till styrelsen. Se kontaktuppgifter ovan.
Stiftelsen behandlar uppgifter om namn, adress, e-postadress och övriga uppgifter kopplade till de inkomna ansökningarna. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna behandla och administrera ansökningarna. Den lagliga grunden för att behandla uppgifterna är en intresseavvägning, dvs. det faktum att behandlingen är nödvändig för att kunna behandla ansökningarna.
Stiftelsen kommer att lämna ut uppgifter till utomstående aktör som har stiftelsens uppdrag att handha utbetalning av beviljade bidrag och stipendier samt sköta stiftelsens löpande bokföring. Denna aktör behandlar då uppgifterna för stiftelsens räkning och aktören betraktas därmed som personuppgifts-biträde till Stiftelsen, som är den personuppgiftsansvarige. Uppgifter kommer även att lämnas ut om det skulle krävas enligt lag eller myndighetsbeslut. Uppgifterna överförs inte till tredjeland (utanför EU/EES).
Uppgifter som har lämnats i samband med ansökningarna kommer att raderas senast året efter det år ansökningen avser. De kan dock komma att sparas längre än så om det krävs enligt lag. Ett exempel är i de fall där ansökan beviljats och utbetalning har skett, då sparas uppgifterna i enlighet med bokföringslagstiftningens regler.
Begäran kan göras för att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också begära att få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som stiftelsen behandlar.
Om du är missnöjd med stiftelsens behandling av dina uppgifter kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Skrivbara ansökningsblanketter

Observera att blanketterna inte fungerar korrekt i alla webbläsare (t.ex. Firefox).
Om det inte går att skriva i blanketten; prova en alternativ webbläsare eller ladda ner den till din dator så ska det fungera.


Via länkarna nedan hittar du blanketter för ansökan som ska vara inne senast 1 mars


Via länkarna nedan hittar du blanketter för ansökan som ska vara inne senast 1 oktober

Senast uppdaterad: 2022-09-16