New report on how the structural change of Swedish health care is coordinated

2021-09-10

Forskningsgruppen i hälso- och sjukvårdsforskning fick i början av 2021 i uppdrag av den statliga utredningen ”Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)” att studera samordningen av omställningen mot en nära vård samt högspecialiserad vård utifrån hälso- och sjukvårdens behov av investeringar i vårdbyggnader. Nu är rapporten färdigställd och finns som bilaga i SOU 2017:21 ” Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbara vårdinfrastrukturer.” Rapporten är skriven av Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Anton Modigh, Emanuel Åhlfeldt, Gustaf Hedström & Mio Fredriksson

At the beginning of 2021, the Research group in Health Services Research was assigned by the government inquiry “Sustainable investment projects in the health care of the future (S 2019:03)” to study the coordination of the transition to close care and highly specialized care based on the need for investment in care buildings. The report has now been completed and is available as an appendix in SOU 2017: 21 “National interests in health care – strengthened state governance for sustainable care infrastructures.” It is written by Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Anton Modigh, Emanuel Åhlfeldt, Gustaf Hedström & Mio Fredriksson.

Link to SOU 2017:21, where the report is available as an appendix

Last modified: 2023-04-21