Nyheter vid IFV

Medel från Region Uppsala till två nya forskningsprojekt

2022-01-18

Elenor Kaminsky och Robert Sarkadi Kristiansson har beviljats medel från Region Uppsala för att genomföra ett forskningsprojekt vardera. Elenors projekt har tilldelats cirka 199 000 kr och Roberts cirka 505 000 kr.

Elenor Kaminskys forskningsprojekt planeras starta våren 2022 och har titeln ”Kulturdoula inför förlossning och föräldraskap – asylsökande kvinnors upplevelse av stöd, information och integrationsprocessen.” Bakgrunden till projektet är att cirka var femte kvinna söker svensk mödrahälsovård är född utanför Europa. Dessa söker vård senare och bokar färre barnmorskebesök än svenskfödda kvinnor. Istället besöker de oftare förlossningsavdelningar akut, samt har en högre risk för graviditets- och förlossningskomplikationer. Några svenska regioner bedriver så kallade Kulturdoulaprojekt. Dessa syftar till att ge ökad trygghet för kvinnor med behov av extra stöd och information på sitt modersmål, samt möjliggöra en säkrare hälso- och sjukvård för nyanlända och asylsökande kvinnor, i enlighet med svensk lagstiftning. Kulturdoulor fungerar som länk mellan kvinnor och svensk hälso- och sjukvård och stöttar på så vis även integrationen. Kulturdoulors perspektiv är välstuderat, medan forskning om nyanlända och asylsökande kvinnors upplevelser av kulturdoulastöd däremot saknas. Syftet med föreliggande projekt är således att studera nyanlända och asylsökande kvinnors upplevelser av stöd och information av kulturdoula under graviditet och efter förlossning. Vidare, att studera hur kvinnorna upplevt sin pågående integration efter att ha fått sådant stöd av kulturdoula. Djupintervjuer med ett strategiskt urval av ett 20-tal kvinnor inom målgruppen planeras.

Robert Sarkadi Kristianssons projekt utgår från hans avhandling och har titeln ”Förstå de underliggande mekanismerna för återinläggningar av sköra patienter med hjärtsvikt.” I forskningsprojektet undersöks underliggande mekanismer för oplanerade återinläggningar med fokus på undviker slutenvård och då specifikt hjärtsvikt. Detta genom att analysera fall där patienter har återinsatts oplanerat för att se om det alltid är undvikbart, samt effekten av införandet av nya arbetssätt, till exempel att ha hjärtsviktssjuksköterskor i primärvården. Projektet kommer även studera vad de allra bästa sjukvårdssystemen i världen gör annorlunda för att undersöka möjligheterna till framtida förbättringar i svensk hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad: 2022-11-18