Nyheter vid IFV

Flera nya anslag från Forte till Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning

2021-10-08

Fyra projekt med forskare från Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning har fått medel från Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd (Forte). Sammanlagt har gruppen tilldelats medel på 12,3 miljoner kronor. 

Forte stödjer och främjar forskning  inom hälsa, arbetsliv och välfärd med en vision om ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd. Forskargruppen har i Fortes senaste utlysning fått finansiering till tre forskningsprojekt och ett forskningsnätverk. De tre forskningsprojekten har fått medel från Fortes årliga öppna utlysning.

Medel på 2 950 000 kr kommer att tilldelas ett tvåårigt forskningsprojekt med Ulrika Winblad som projektledare med titeln ”Covid-19 i svensk äldreomsorg – har kvaliteten på äldreboendena något samband med den höga dödligheten?”. Projektet syftar till att undersöka hur smittspridning och dödlighet i covid-19 skiljer sig åt mellan olika äldreboenden i Sverige samt i vilken utsträckning kända kvalitetsindikatorer samt tillgång till sjukhusvård för äldre kan förklara skillnaderna. Medsökande i projektet är: Douglas Spangler, Wilhelm Linder och Paula Blomqvist.

Linda Moberg är projektledare för ett treårigt forskningsprojekt som tilldelats 4 980 000 kr med titeln ”Kommunalt självstyre, professionalism och domstolstrots i svensk äldreomsorg”. Projektet syftar till att studera hur kommuner hanterar domstolsavgöranden som går dem emot samt att öka förståelsen kring förutsättningarna att kombinera politiskt och professionellt beslutsfattande med överprövning i domstol. Medsökande i projektet är: Karin Leijon.

Det tredje forskningsprojektet som fått finansiering projektleds av David Isaksson. Projektet är treårigt och har tilldelats 3 970 000 kr med titeln ”Utlokalisering av patienter – effekter på mortalitet, vårdtid och oplanerade  återinskrivningar”. Projektet syftar till att undersöka hur utlokalisering påverkar patientsäkerheten samt hur riskerna med utlokalisering påverkas av patientkaraktäristika samt sjukvårdens organisation. Medsökande i projektet är: Tobias Dahlström och Wilhelm Linder

Det sista projektet tilldelades ett nätverksbidrag på 441 000 kr och projektleds av Ulrika Winblad med titeln ”Nätverk för forskning och utveckling av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisation”. Syftet med nätverket är att utgöra ett forum där forskare från olika ämnesdiscipliner gemensamt kan identifiera problemställningar, utveckla idéer och teori samt sammanställa kunskapsläget rörande hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Medsökande är forskare vid medicinska- och samhällsvetenskapliga fakulteter på sju olika lärosäten i landet. 

Senast uppdaterad: 2024-03-19