Nyheter vid IFV

Ny rapport om hur strukturomvandlingen inom hälso- och sjukvård samordnas

2021-09-10

Forskningsgruppen i hälso- och sjukvårdsforskning fick i början av 2021 i uppdrag av den statliga utredningen ”Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)” att studera samordningen av omställningen mot en nära vård samt högspecialiserad vård utifrån hälso- och sjukvårdens behov av investeringar i vårdbyggnader. Nu är rapporten färdigställd och finns som bilaga i SOU 2017:21 ” Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbara vårdinfrastrukturer.” Rapporten är skriven av Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Anton Modigh, Emanuel Åhlfeldt, Gustaf Hedström & Mio Fredriksson

Av tidigare statliga utredningar framgår att regionerna har stora investeringsbehov, såväl omedelbara som framtida. Det handlar om omfattande investeringar i vårdbyggnader, framför allt i sjukhus, som måste genomföras för att kunna uppfylla gällande krav, riktlinjer och behov vad gäller hälso- och sjukvård och arbetsmiljö. Parallellt med dessa investeringar pågår en strukturomvandling av hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var att undersöka hur regionerna arbetar med strukturomvandlingen av hälso- och sjukvården, och vad som görs inom och mellan regionerna för att samordna detta arbete med de investeringar i vårdbyggnader som behöver göras. Studien har genomförts som två delstudier. Den första delstudien fokuserar på hur regionerna arbetar med omställningen mot en nära vård och nivåstrukturering av högspecialiserad vård samt hur detta arbete förhåller sig till den nationella styrningen. Den andra delstudien fokuserar i stället på vilken samverkan som sker inom de sex reglerade samverkansregionerna med avseende på strukturomvandlingen av hälso- och sjukvården och de investeringar i vårdbyggnader som behöver göras i respektive region.

I rapporten framkommer det bland annat att det är viktigt med ett strukturerat erfarenhetsutbyte för att underlätta omställningen samt att involverar professionerna i nivåstrukturering och fördelning av vård. Vidare visar analysen vikten av att involvera fastighetssidan i ett tidigt skede i omställningsarbetet för att möjliggöra analys av vilka behov omställningen kan få på vårdbyggnader. Till sist framhålls att samverkansregionernas samarbete över tid har utvecklats och att det därför inte är givet att de behöver ett stärkt beslutsmandat.

Länk till SOU 2017:21 där rapporten finns som bilaga

Senast uppdaterad: 2022-11-18