Nyheter vid IFV

Rapport om implementeringen av ”Individens behov i centrum” (IBIC)

2021-09-03

Den nya rapporten är skriven som ett samarbete mellan Nestor FoU-center och Uppsala universitet. Författaren, Emanuel Åhlfeldt, är anställd på Nestor FoU-center och associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning.

Rapporten handlar om hur Socialstyrelsens modell Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats ute i kommunerna. Syftet är att granska implementeringsarbetets upplägg, genomförande och resultat och synliggöra styrkor och brister i arbetet. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här och nu, utan också mot hur modellen förankras på djupet i verksamheterna så att nya arbetssätt kan tillvaratas långsiktigt och bli naturliga inslag i den ordinarie driften.

Länk till rapporten: Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter. Nestor FoU-center

Senast uppdaterad: 2024-03-19