Nyheter vid IFV

Nya publikationer från Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning

2021-08-24

Under sommaren har flera artiklar blivit publicerade från forskargruppen.

Bland annat har en artikel med författarna Inger Holmström, Elenor Kaminsky, Ylva Lindberg, Douglas Spangler & Ulrika Winblad, publicerats i BMC Nursing. I artikeln studeras sjuksköterskors perspektiv på hur de hanterar svåra samtal till SOS-alarm genom en kvalitativ deskriptiv analys. I studien genereras sju olika teman av svåra samtal och sjuksköterskorna upplever att språkbarriärer och otrevliga eller upprörda uppringare är ett allt större problem.

Länk till publikationen: The perspective of Swedish registered nurses about managing difficult calls to emergency medical dispatch centres: a qualitative descriptive study. BMC Nursing.

En annan publikation från forskargruppen är gjord av Anton Modigh, Filipa Sampaio, Linda Moberg & Mio Fredriksson i Health Policy. Den studerar effekterna av patient- och medborgardeltagande genom att jämföra hälsoforskning och sjukvård. Metoden som används är en övergripande litteraturöversikt där de finner att det är betydligt vanligare att finna effekter inom hälsoforskning och att effekterna där ofta rör forskningsdesign och genomförande. Inom sjukvården är det vanligare med effekter som rör individuella hälsoutfall.

Länk till publikationen: The impact of patient and public involvement in health research versus healthcare: A scoping review of reviews. Health Policy.

Vidare har Inga-Britt Gustafsson, Ulrika Winblad, Lars Wallin & Mio Fredriksson publicerat en artikel i BMC Health Service Research. Den studerar faktorer som formar framgångsrika nedskärningsprogram genom en intervjustudie med kliniska chefer. De finner att framgång uppnås genom att kliniska chefer och sjukvårdsprofessioner ger och tar ansvar för både processen och utfallet.

Länk till publikationen: Factors that shape the successful implementation of decommissioning programmes: an interview study with clinical managers. BMC Health Services Research.

Senast uppdaterad: 2022-11-18