Nyheter vid IFV

Studie publicerad: Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters kunskap om handhygien

2024-03-19

Nyligen publicerades en artikel om nivå av kunskap och skillnader i handhygien mellan sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i tidskriften Infection Prevention in Practice.

Varje år räknar man med att 3.8 miljoner personer i Europa får en sjukvårdsrelaterad infektion. Handhygien spelar en central roll för att undvika och miska antalet sjukvårdsrelaterade infektioner. God handhygien kan förebygga spridandet av resistenta bakterier och minska risken för infektion. WHO:s riktlinjer omfattar strategier för att förbättra handhygienen i sjukvårdskontexten, och fokuserar på fem kritiska moment där hälso- och sjukvårdspersonal ska praktisera god handhygien. För att detta ska ske behöver personalen också få utbildning i hur man utövar god handhygien. Tidigare studier har visat att det finns brister i kunskap om handhygien bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

I studien jämfördes kunskapsnivåer mellan legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på olika nivåer i utbildningen (första- och sista terminen). Totalt 201 deltagare besvarade en webadministerad enkät som baseras på WHOs "Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-Care Workers".

Resultaten visade att det fanns brist på kunskap om handhygien i alla grupper. Sjuksköterskestudenter på sin första termin av utbildningen hade lägre kunskap i relation till siste-terminsstudenter och legitimerade sjuksköterskor. I alla grupper var kunskapen lägst när det gällde frågor om bakterier som orsakar sjukvårdrelaterade infektioner samt hur smittöverföring kan förhindras.

Läs hela artikeln Hand Hygiene knowledge among nurses and nursing students –A descriptive cross-sectional comparative survey using the WHO’s “Hand Hygiene Knowledge Questionnaire”. Artiklen är skriven av Per-Ola Blomgren, Christine Leo Swenne, Birgitta Lytsy och Katarina Hjelm.

Senast uppdaterad: 2024-03-19