Nyheter vid IFV

Etiska dilemman inom klinisk forskning

2024-02-08

God forskningssed kräver att vi erkänner att patienter som bjuds in att delta i forskning inte fattar sitt beslut i et vakuum. Forskningssjuksköterskor inom klinisk forskning har direkt erfarenhet av just dessa etiska dilemman. De har också en central roll att spela när det  kommer till att bevara etiska normer. En studie som nyligen publicerades i Trials utforskar de etiska utmaningar som forskningssjuksköterskor står inför när de ska inhämta informerat samtycke från potentiella deltagare i klinisk forskning.

Snabbt beslutsfattande och låg förståelse betydande utmaningar är stora hinder vid rekrytering av deltagare till klinisk forskning. Enligt de forskningssjuksköterskor som intervjuats upplevs patienters beslutsfattande ofta som förhastat när de ska lämna informerat samtycke.  Forskningssjuksköterskorna lyfter att patienter ofta har svårt att förstå de komplicerade samtyckesformulären. De rapporterar en viss oro kring patienters förmåga att fatta välgrundade beslut i den ofta stressade situationen. Vidare är det enligt forskningssjuksköterskorna tydligt att många patienter under den informerade samtyckesprocessen lägger en stor tilltro till sina läkares rekommendationer. Förtroendet de känner för sin läkare kan alltså påverka patientens förståelse av informationen och deras förmåga att fatta självständiga och autonoma beslut.

Trots att det finns en stark vilja bland patienter att delta i olika studier är det enligt forskningssjuksköterskorna vanligt att patienter med språkbarriärer och funktionshinder utesluts. Det resulterar i en brist på mångfald i kliniska prövningar som sedan kan ge upphov till både etiska och vetenskapliga bekymmer. Därför bör initiativ tas för att främja inkluderingen av underrepresenterade grupper, specifikt etniska minoritetsgrupper och individer med kognitiva funktionsnedsättningar. Detta för att öka mångfalden av deltagare i klinisk forskning.

"En värdefull lärdom från den här studien är att den belyser vikten av att noga granska och se över varför vissa personer inkluderas i studier medan andra exkluderas", säger Tove Godskesen, lektor vid Centrum för forskningsetik och bioetik vid Uppsala universitet och en av författarna bakom studien. "Kliniska forskningssjuksköterskor står inför utmaningen att navigera mellan tidsbegränsningar och informationsöverbelastning i processer för informerat samtycke. Samtidigt som måste de säkerställa att patienten förstår vad de ger sig in på. Våra resultat visar komplexiteten i forskningssjuksköterskornas roll när det gäller att balansera patientens självbestämmande med vetenskapliga krav och att kunna erbjuda personlig vård samtidigt som studieprinciperna upprätthålls. Och vikten av att skapa en miljö där informerat samtycke kan inhämtas på ett etiskt sätt”.

Märta Karlén

Godskesen, T., Björk, J., Juth, N., 2023. Challenges regarding informed consent in recruitment to clinical research: a qualitative study of clinical research nurses’ experiences. Trials 24. https://doi.org/10.1186/s13063-023-07844-6

Senast uppdaterad: 2024-03-19