Nyheter vid IFV

Prosocialt beteende som ett verktyg för att bekämpa antibiotikaresistens

2024-01-09

Antibiotikaresistenta bakterier står bakom över 1 miljon dödsfall varje år och utgör en betydande global hälsorisk. Även om vi inte kan förhindra utvecklingen av resistenta bakterier kan vi bromsa den genom olika förändringar i vårat beteende. En studie vars resultat nyligen publicerats i Patient tenderar personer med en starkare altruistisk läggning att bry sig mer och vara mer medvetna om sitt eget bidrag till antibiotikaresistens och att prosociala budskap kan minska efterfrågan på antibiotikabehandlingar.

Studiens resultat antyder att personer med en starkare altruistisk känsla generellt sett är mer bekymrade över hur de själva bidrar bidrag till antibiotikaresistensens utveckling. Att främja en känsla av prosocialt ansvar kan uppmuntra personer att överväga de vidare konsekvenserna av sin antibiotikaanvändning. Begreppet prosocialitet, definierat som 'handlingar som gynnar andra, ibland med personliga uppoffringar för den som utför dem' spelar en avgörande roll i hälso- och sjukvårdssystem, särskilt i detta fall, när samhällets välbefinnande direkt påverkas av individernas hälsa och beteende.

Att öka medvetenheten om antibiotikaresistensens konsekvenser och bygga förtroende för hälso- och sjukvården kan främja ett mer ansvarsfullt användande av antibiotika. I ett universellt och tydligt icke-diskriminerande hälso- och sjukvårdssystem kan den individuella bördan att skjuta upp eller avstå från antibiotikabehandling för andras skull anses vara mer acceptabel än i andra.

”För att människor ska bidra genom prosociala insatser krävs det en grundläggande förståelse för utmaningarna med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan ens eget potentiella bidrag till problemet och minskningen av antibiotikans effekt," säger Mirko Ancillotti, postdoc vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. Han understryker även att det finns ett samband mellan förtroende för andra och prosocialitet, eftersom förtroende innebär positiva förväntningar på hur andra agerar. ”Tror man att andra också kommer att göra rätt är man mer benägen att göra det själv.”

Märta Karlén

Ancillotti, M., Huls, S.P.I., Krockow, E.M. et al. Prosocial Behaviour and Antibiotic Resistance: Evidence from a Discrete Choice Experiment. Patient (2023). https://doi.org/10.1007/s40271-023-00666-3

Senast uppdaterad: 2024-03-19