Nyheter vid IFV

Ny SNS-rapport om samverkan kring multisjuk äldre

2023-04-18

I en nyligen utgiven SNS-rapport har Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, och Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap, sammanfattat forskningsfältet för samverkan inom äldreomsorgen. Författarna framhäver vikten av samordning mellan regioner och kommuner för en god vård av multisjuka äldre samt ett behov av att tydliggöra den statliga styrningen av samverkan. 

I SNS-rapporten Samverkan kring multisjuka äldre: lärdomar från praktik och forskning beskriver forskarna att äldre ibland behöver både regionala och kommunala vård- och omsorgstjänster där det kan uppstå en risk att ingen part tar ett helhetsansvar för patienten. Trots åratal av satsningar på att förbättra samverkan kvarstår flera problem. Till exempel har oplanerade återinskrivningar på sjukhus av multisjuka äldre ökat. Och fast det finns en lag samordnad individuell planering, SIP, kommer inte alltid någon sådan till stånd.

I rapporten går forskarna igenom såväl svenska erfarenheter som internationell forskning på området. De finner att samverkansreformer kan ha positiva effekter, främst då det gäller patientnöjdhet och tillgänglighet. Men de konstaterar också att personalbrist tycks vara ett av de största hindren för lyckad samverkan. Författarna beskriver vidare ett behov av tydligare statlig styrning av samordningen mellan aktörerna inom vård och omsorg. Lagtexten på området slår fast att de ska samverka, men säger däremot inte något om hur. Därför har det utvecklats en mängd lokala modeller som sammantaget är svåra att överblicka och utvärdera. Dessutom bygger uppföljningen från myndigheter och organisationer till stor del på vad som beskrivs som goda exempel. Det blir en otydlig form av styrning, menar forskarna och efterlyser mer precisa riktlinjer.

Läs rapporten på SNS hemsida

Senast uppdaterad: 2022-11-18