Nyheter vid IFV

Forskningsmiljöstöd för att studera den nya välfärdsmarknaden i Sverige

2022-11-14

Professor Ulrika Winblad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har nyligen beviljats närmare 17,5 miljoner kronor i miljöstöd från Vetenskapsrådet för ansökan De nya välfärdsmarknaderna i Sverige - hur påverkas den sociala jämlikheten? Forskningen kommer att pågå under sex år och utgör ett samarbete mellan forskare vid Medicinska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, närmare bestämt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Företagsekonomiska institutionen. I samarbetet ingår även forskare från Universitetet i Bergen i Norge och Köpenhamns universitet i Danmark. Medsökande forskare är docent Paula Blomqvist, docent Mio Fredriksson, professor Josef Pallas, PhD Linda Moberg, professor Karsten Vrangbæk, samt professor Oddvar Kaarboe.

Hur social välfärd bäst tillhandahålls till befolkningen, och vilka roller stater, marknader och ideella krafter bör ha i detta avseende är en av vår tids mest omdiskuterade politiska och vetenskapliga fråga. Sverige har länge varit känt för sin välfärdsmodell med en stark betoning på statens roll. Under de senaste tre decennierna har det emellertid skett långtgående förändringar i denna modell. Välfärden har kommit att präglas mindre av offentlig produktion och i ökad utsträckning organiserats som marknader där privat företagande getts större plats. Trots att de första marknadsreformerna infördes under 1990-talet saknas det fortfarande kunskap om vilka effekter välfärdsmarknaderna har fått på den politiska målsättningen social jämlikhet, som kritiker menar undermineras av välfärdsmarknadernas konstruktion.

Forskningsprogrammet avser att utifrån olika perspektiv belysa denna fråga inom svensk primärvård och äldreomsorg. I den första delen undersöks hur patienter och brukare utnyttjar möjligheten att välja utförare och hur socioekonomiska faktorer påverkar dessa val. I del två undersöks välfärdsmarknaderna från utbudssidan. Hur agerar privata välfärdsföretag för att växa och generera vinst? I del tre undersöks hur statliga myndigheter försöker bevara jämlikheten på välfärdsmarknader. På vilket sätt arbetar staten på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa hög och likvärdig kvalitet för alla på välfärdsmarknaderna? I programmets fjärde del görs en jämförelse med Norge och Danmark för att få en djupare förståelse för vad som utmärker svenska välfärdsmarknader och varför vinstsyftande privata företag har fått en mer framträdande roll just i Sverige. Forskningsprogrammet avser att bidra till en mer nyanserad och kunskapsbaserad bild av välfärdsmarknadernas effekter i svensk primärvård och äldreomsorg. Resultaten utgör ett viktigt bidrag till den internationella litteraturen om välfärdsmarknader samt till samhällsdebatten i Sverige.

Senast uppdaterad: 2024-03-19