Nyheter vid IFV

Anna Mankell får postdok-finansiering för att studera involvering av lokalsamhället

2022-05-30

Den nyligen disputerade Anna Mankell som arbetar i gruppen för hälso- och sjukvårdsforskning har beviljats medel från Forte för att i två år genomföra ett postdok-projekt. Nedan finns en kort sammanfattning av studiens syfte.

Under pandemin blev det tydligt hur områden som kännetecknas av en låg tillit till samhällsaktörer tenderar att i lägre grad delta i hälsofrämjande arbete som vaccination och testning. Ett sätt för välfärdens aktörer att nå boende i dessa stadsdelar är att rikta insatser mot lokalsamhället och genom att involvera medborgare genom samarbete med representanter från lokalsamhället, s.k community coproduction. I det svenska välfärdssamhället har lokalsamhället inte varit lika definierat som i många andra länder, eftersom den universalistiska välfärdsmodellen traditionellt inte gett utrymme till sådana lokala variationer. Då samhället idag präglas av en ökad stratifiering över stadsdelar blir det dock viktigt att uppmärksamma dessa variationer. Detta projekt syftar till att studera hur strategier för medborgardelaktighet riktade mot lokalsamhället, exempelvis genom coproduction, kan utformas och användas i en svensk kontext. Projektet använder teori om tillit för att förstå förutsättningarna för community coproduction. 

Senast uppdaterad: 2024-03-19