Nyheter vid IFV

Rapport om centrala begrepp inom kunskapsbaserad socialtjänst

2022-02-28

Den nya rapporten är skriven av författaren, Emanuel Åhlfeldt, som är anställd på Nestor FoU-center och associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen i hälso- och sjukvårdsforskning.

Rapporten går igenom begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning” som är centrala i diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst. De här begreppen är dock inte helt enkla att ringa in, eftersom de definieras och används på olika sätt i olika sammanhang och dessutom förändras över tid. I den här rapporten diskuteras dessa begrepp där författaren lyfter fram, granskar och resonerar kring de olika definitioner som förekommer i statliga utredningar, rapporter och forskning. Ambitionen är att rapporten ska fungera som ett underlag för reflektion och diskussion, som kan leda fram till en mer gemensam förståelse av de aktuella begreppen. Ambitionen är också att ge läsaren nya perspektiv och idéer inför det fortsatta arbetet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst

Länk till rapporten: Begrepp i rörelse. Nestor FoU-center

Senast uppdaterad: 2024-03-19