News at IFV

Most of our news are in swedish.

New SNS-report on collaboration in multimorbidity among older adults

2023-04-18

I en nyligen utgiven SNS-rapport har Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning, och Paula Blomqvist, professor i statsvetenskap, sammanfattat forskningsfältet för samverkan inom äldreomsorgen. Författarna framhäver vikten av samordning mellan regioner och kommuner för en god vård av multisjuka äldre samt ett behov av att tydliggöra den statliga styrningen av samverkan. 

In a recently published SNS report, Ulrika Winblad, professor of Health Services Research, and Paula Blomqvist, professor at Department of Government, have summarized the research field for collaboration in eldercare. The authors highlight the importance of coordination between regions and municipalities to give good care to older adults with multimorbidity and a need to clarify the state governance of the collaboration.

Read the SNS-report on the SNS web page

Last modified: 2024-03-19