Patient and public involvement with vulnerable populations: Ethical and methodological considerations

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom Delta via Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/69907085774
  • Föreläsare: Elin Lampa
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskargruppen CHAP, https://pubcare.uu.se/forskning/chap/
  • Kontaktperson: Elin Lampa
  • Halvtidsseminarium

Seminariet genomförs på engelska

I det här halvtidsseminariet presentarerar och diskuterar doktorand Elin Lampa sitt doktorandprojekt, som berör hur forskare kan samskapa forskning tillsammans med representanter för den undersökta gruppen - vanligt benämnt ‘brukarmedverkan’ eller ‘patient and public involvement’. I projektet undersöks olika perspektiv på samskapande forskning: de involverade personernas egna perspektiv på sin roll, ett utifrån-perspektiv baserat på beteendeobservationer av möten mellan forskare och involverade personer, samt ett etiskt perspektiv. 

Externa granskare är Dr Kristin Liabo från University of Exeter, Dr Antoine Boivin från Université de Montréal, och Carolina Wannheden från Karolinska Institutet.