Forskning inom vårdvetenskap

Vårdvetenskap studerar människan under hela livscykeln och fokuserar på att utveckla kunskaper om hälsobefrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsa, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.

Forskning inom Vårdvetenskap vid IFV fokuserar på Omvårdnadens nyckelbegrepp ”Hälsa” i nationella och internationella studier, för att utveckla en optimal vårdorganisation. Individ- och populationsbaserade studier med olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder genomförs. Forskningsfrågorna rör personcentrerad vård, inte minst för personer med utländsk bakgrund, samverkan i team och i vårdkedjor, säker och evidensbaserad vård och hur den kan implementeras. Forskningen spänner över ett brett fält från reproduktiv och perinatal hälsa till vård av äldre och transkulturell vård omfattande migranters hälsa och globala folkhälsoproblem, t ex diabetes. Studier av att förebygga uppkomsten av kroniska sjukdomstillstånd liksom komplikationer och försämring av hälsa vid dessa samt förebyggande av vårdrelaterade skador som trycksår, postoperativa sårinfektioner  och läkemedelsrelaterade symtom pågår. 
 

HUVUDOMRÅDEN:

Patientsäkerhet

Migration och hälsa

Katarina Hjelm, Pranee LundbergUlrika Pöder, Mariann Hedström, Elisabeth Jobs, Jenny Stenberg, Elisabet Eriksson, Achraf Daryani

Internationella perspektiv på hälsa

Katarina Hjelm, Leif Eriksson, Pranee Lundberg, Niticorn Poosuwan

Omhändertagande vid kronisk sjukdom

Katarina Hjelm, Niticorn Poosuwan, Mariann Hedström, Mona Pettersson, Kerstin Hamberg Levedahl 

Reproduktiv och perinatal hälsa

Helena Volgsten, Leif Eriksson, Pranee LundbergNiticorn Phosuwaan, Lena Nordgren, Ulrika S Nygren 

Senast uppdaterad: 2022-12-01