Forskargruppen framför BMC.

Socialmedicinsk epidemiologi

Studerar faktorer och interventioner i hälso- och välfärdssystem med fokus på effektivitet och jämlikhet.

Socialmedicinsk epidemiologi

Inom forskningsområdet studeras samspelet mellan samhälle, hälsa och vård utifrån ett befolkningsperspektiv. Av särskilt intresse är analyser av sociala skillnader i hälsa och vård. Forskningen innefattar analyser av mekanismerna bakom sociala skillnader i hälsa, utvärdering av hälso- och sjukvårdens och samhällets insatser för hälsan samt planering och utvärdering av program för att förebygga ohälsa i olika befolkningsgrupper.

Verksamheten omfattar såväl forskning och undervisning som tillämpade interventionsprojekt i samverkan med vården  och andra aktörer. Forskningen är tvärprofessionell och inkluderar medicinare, folkhälsovetare samt samhälls- och beteendevetare. Ett flertal projekt genomförs inom ramen för nationella och internationella nätverk. Undervisningen bedrivs huvudsakligen inom ämnena socialmedicin och folkhälsa. Samverkan med Akademiska sjukhuset sker bl.a. genom kombinerade tjänster. Verksamhetens huvudsakliga tre forskningslinjer är: 1) Kvalitet och rättvisa i hälso- och sjukvården, 2) Samverkan kring hälsan och 3) Hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kontakt