Logopedi

Logopedi är ett tvärvetenskapligt ämne som inkluderar olika medicinska discipliner, neurovetenskap, lingvistik, fonetik och psykologi. Att känna till hur olika kognitiva funktioner, till exempel minnesfunktioner och exekutiva funktioner styr och påverkar tal och språk, är centralt för att förstå hur människan uppnår en fungerande kommunikationsförmåga och kommunikativt beteende.

I vår forskning studerar vi neurologiska korrelat till både normalt och patologiskt tal, språk och sväljförmåga och hur de kan förändras under livsspannet. Forskningen syftar således till att förstå den sensoriska (såsom hörsel), kognitiva och neurobiologiska grunden till hur tal och språk utvecklas hos det lilla barnet, vid utveckling av läsning och skrivning, samt då tal- och språkförmåga skadats vid en hjärnskada, till exempel en stroke. Vidare undersöker vi hur kommunikation utvecklas och realiseras hos och kring personer som använder alternativa kommunikationssätt i form av till exempel grafiska symboler.

Både tal och sväljning innebär ett intrikat samspel mellan nervsignaler och muskulatur. Stamning är en talstörning vars orsaksgrund länge varit omdebatterad. Vi arbetar med att förstå hur talavbrotten uppstår, och om sådan kunskap kan ge nya behandlingsmöjligheter. Därtill undersöker vi vilka effekter ett stört andningsmönster, till exempel vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), påverkar möjligheten att svälja säkert och om en integrering av medicin, logopedi och generella muskelträningsprinciper kan medföra mer effektiva behandlingsmetoder vid kronisk sväljproblematik.

Att på grund av en nedsatt tal- eller språkförmåga inte kunna kommunicera och göra sig förstådd eller förstå andra får en mängd konsekvenser för den enskilda människan. Hur individen själv och andra påverkas av dessa nedsatta förmågor, liksom hur de kan förändra sitt kommunikativa beteende, är viktig kunskap för habilitering och rehabilitering av berörda individer.

Tillförlitliga och effektiva bedömnings- och behandlingsmaterial är centralt för logopedin och inom forskningsgruppen pågår utveckling inom såväl talperception, tal- och språkutveckling som afasi.

Forskningsgruppledare:
Ellika Schalling
e-mail: ellika.schalling@neuro.uu.se

Ellika Schalling

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Logopedi

E-post:
ellika.schalling[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4644
Mobiltelefon:
073-4697217
Senast uppdaterad: 2022-03-07