Pågående forskningsprojekt


Phys-Can (Physical Training and Cancer)

I denna multicenterstudie studerar vi effekter av fysisk träning på hög- respektive låg/måttlig intensitet hos personer som får tilläggsbehandling mot cancer, dvs cytostatika, strålning och antihormonell behandling. Effekterna mäts i första hand på cancerrelaterad fatigue, livskvalitet men även återfall och överlevnad. Vi studerar också effekten av stöd till beteendeförändring (extra coaching) för att se i vilken grad det påverkar utförd träning. Fysiologiska mekanismer studeras också för att öka kunskapen om mediatorer mellan träning och cancerrelaterad fatigue. Även hälsoekonomiska utvärderingar görs.

Projektet är ett samarbete mellan universiteten i Uppsala, Lund och Linköping i Sverige, universiteten i Agder och Bergen i Norge, Köpenhamns universitet i Danmark, The Netherlands Cancer Institute och VU University Medical Centre vid University of Amsterdam, och University of Leeds, Storbritannien.

Läs mer på Phys-Cans hemsida

Kontaktpersoner för projektet:

Ansvarig forskare/PI professor Karin Nordin
Projektsamordnare docent Ingrid Demmelmaier

Styrketräning under cytostatikabehandling mot bröstcancer

I denna studie undersöker vi effekterna av tung styrketräning under pågående cytostatikabehandling mot bröstcancer. En grupp kvinnor som tränar under behandling jämförs med en grupp kvinnor som inte tränar. Effekterna mäts på muskelfiberstorlek och på faktorer som reglerar denna, såsom mängden av cellkärnor och satellitceller. Det är känt sedan tidigare att cytostatikabehandling kan försämra både muskelstyrka och muskelfunktion. I denna studie vill vi undersöka om styrketräning under pågående behandling kan skydda mot dessa försämringar.

Kontaktperson för projektet:

Postdoc Emelie Strandberg

Fysisk aktivitet och nutrition för patienter som får stamcellstransplantation

Detta doktorandarbete studerar effekten av individuell vårdplan för fysisk aktivitet och nutrition i samband med stamcellstransplantation. För att undersöka patienternas upplevelser görs intervjuer som bearbetas i kvalitativa analyser.

Kontaktperson för projektet:

Doktorand Sölvi Vejby

Stresshantering vid bröstcancer

Detta projekt har fokus på stressymtom hos kvinnor som nyligen diagnosticerats med bröstcancer. Det är en multicenterstudie med en "stepped care"-design som utvärderar effekten av information och ett program för stresshantering baserat på kognitiv beteendeterapi. Effekterna på stressymtom och psykosocialt mående studeras, liksom hälsoekonomiska utvärderingar. Projektet finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet  (2008-2013) och regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebro.

Läs mer om projektet, Stresshantering vid bröstcancer, här 

Kontaktperson för projektet:

Docent Cecilia Arving

Rättvis palliativ vård

Detta projekt fokuserar på en understuderad grupp inom palliativ vård, nämligen utlandsfödda personer som är i livets slutskede samt deras anhöriga. Två delstudier ingår i projektet. I delstudie 1 är syftet att utifrån data från Svenska Palliativ Registret undersöka samband mellan födelseland och vårdrelaterade åtgärder. Delstudie 2 kommer att studera anhörigas upplevelser av den specialiserade palliativa vården av en utlandsfödd familjemedlem i livets slutskede.

Kontaktperson för projektet:

Docent Maria Carlsson

FEX-CAN - FERTILITET OCH SEXUALITET EFTER CANCER

Fex-Can Young Adult (YA) är en kohort- och interventionsstudie för att minska fertilitetsoro och sexuella problem bland unga vuxna (19-40 år) 1,5 år efter diagnos. Deltagare (N=1010) besvarar frågeformulär och följs över flera år. Se studieprotokoll för Fex-Can Young Adult här. Fex-Can Childhood fokuserar på alla unga (19-40 år) i Sverige som diagnostiserades med cancer som barn, 2546 personer deltog i enkätstudie 2019-2020 (svarsfrekvens 59%). Se studieprotokoll för Fex-Can Childhood här. Båda studierna utvärderar också effekterna av webbaserade självhjälpsprogram avsedda att minska problem/oro. Forskningsprogrammet genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. Extern finansiering av Vetenskapsrådet, FORTE, Cancerfonden, Barncancerfonden.

Kontaktpersoner för projektet:

Forskare/PIs: Lena Wettergren
Claudia Lampic.

Senast uppdaterad: 2021-11-25