Pågående forskningsprojekt


Fex Can
- Fertilitet och sexualitet efter cancer

Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer, och utvärderar effekten av internetbaserade självhjälpsprogram avsett att minska fertilitetsoro och sexuella problem. Forskningsprogrammet består av fyra projekt: Fex-Can Young Adults (YA), Fex-Can Childhood, Samskapande, och Fex-Talk.

Fex-Can YA är en kohort- och interventionsstudie som syftar till att kartlägga och minska fertilitetsoro och sexuella problem hos personer som diagnostiserats med cancer som unga vuxna (18–39 år). Deltagare (N=1010) besvarar frågeformulär för att mäta bl.a. fertilitetsoro och sexuell funktion, och följs över flera år. Studieprotokoll för Fex-Can Young Adult. Fex-Can Childhood omfattar alla unga vuxna som diagnostiserades med cancer som barn. Totalt 2546 personer deltog i en enkätstudie 2019–2020. Studieprotokoll för Fex-Can Childhood. Båda projekten utvärderar vidare effekterna av internetbaserade självhjälpsprogram avsedda att minska fertilitetsoro och sexuella problem. Studieprotokoll för Fex-Can RCT. Inom forskningsprogrammet arbetar vi med deltagarbaserad forskning, i ett långvarigt samarbete med patienter, närstående och vårdgivare som forskarmedverkare. Vi har tillsammans med patienter och närstående genomfört en intervjustudie om våra erfarenheter av att samarbeta. Intervjustudie om forskningssamarbete med patienter och närstående.
Fex-Talk är utbildningsinsats för att öka sjuksköterskors beredskap att samtala om fertilitet och sexualitet med cancerpatienter, och har getts inom ramen för kurser till sjuksköterskor i klinisk cancervård och inom specialistsjuksköterskeutbildning i onkologisk vård. Resultat från utbildningsinsatsen Fex-talk.

Fex-Can 2.0

Inom ramen för Fex-Canprogrammet så utvecklas också en ny internetbaserad intervention, som planeras att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie och i en intern pilotstudie. Syftet med interventionen är att fortsätta arbetet med att minska fertilitetsoro och sexuell dysfunktion hos unga vuxna som diagnostiserats med cancer. 

Under våren 2024 planerar vi att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra interventionen. Detta kommer att göras tillsammans med en grupp medforskare. Vi söker därför dig som har upplevt cancer, antingen själv eller som närstående, och som vill dela med dig av dina erfarenheter. 

Vill du hjälpa till att utveckla ett program för unga vuxna som har haft cancer? 
Följ länken för att läsa mer om vad det innebär att vara medforskare i Fex-Can 2.0

Finansiering
Forskningsprogrammet Fex-Can genomförs i samarbete med Umeå Universitet och Karolinska Institutet. Extern finansiering av Vetenskapsrådet, FORTE, Cancerfonden, Barncancerfonden och Radiumhemmets forskningsfonder.

Kontaktpersoner för projektet:
Lena Wettergren
Claudia Lampic

Fysisk aktivitet och nutrition för patienter som får stamcellstransplantation

Detta doktorandarbete studerar effekten av individuell vårdplan för fysisk aktivitet och nutrition i samband med stamcellstransplantation. För att undersöka patienternas upplevelser görs intervjuer som bearbetas i kvalitativa analyser.

Kontaktperson för projektet:

Doktorand Sölvi Vejby

Stresshantering vid bröstcancer

Detta projekt har fokus på stressymtom hos kvinnor som nyligen diagnosticerats med bröstcancer. Det är en multicenterstudie med en "stepped care"-design som utvärderar effekten av information och ett program för stresshantering baserat på kognitiv beteendeterapi. Effekterna på stressymtom och psykosocialt mående studeras, liksom hälsoekonomiska utvärderingar. Projektet finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet  (2008-2013) och regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebro.

Läs mer om projektet, Stresshantering vid bröstcancer, här 

Kontaktperson för projektet:

Docent Cecilia Arving

Rättvis palliativ vård

Detta projekt fokuserar på en understuderad grupp inom palliativ vård, nämligen utlandsfödda personer som är i livets slutskede samt deras anhöriga. Två delstudier ingår i projektet. I delstudie 1 är syftet att utifrån data från Svenska Palliativ Registret undersöka samband mellan födelseland och vårdrelaterade åtgärder. Delstudie 2 kommer att studera anhörigas upplevelser av den specialiserade palliativa vården av en utlandsfödd familjemedlem i livets slutskede.

Kontaktperson för projektet:

Docent Maria Carlsson

Senast uppdaterad: 2024-02-29