ForskningsområdenEpidemiologisk arbetslivsforskning

I longitudinella enkät- och registerdata studerar vi hur faktorer i arbetet och i skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv påverkar psykisk ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaro. Ett specifikt fokus är att utveckla kunskap om hur exponeringar kopplade till den könssegregerade arbetsmarknaden påverkar ohälsa och sjukfrånvaro hos kvinnor och män. Exempelvis undersöks hälsa kopplad till social status och arbetsmiljö inom kvinnodominerade branscher samt bland kvinnor i början av arbetslivet. Vi studerar även hälsokonsekvenser av våld i arbetslivet såsom genusbaserade och sexuella trakasserier.
Läs mer om pågående studier inom Epidemiologisk arbetslivsforskning

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Ett annat forskningsområde vid HEAL har som syfte att analysera och utvärdera interventioner och samverkansformer för återgång i arbete eller påbörjan av arbete/studier för personer med vid långvarig sjukskrivning och/eller funktionsnedsättning. Huvudsakliga målgrupper är personer med psykisk ohälsa och/eller smärta samt unga vuxna med funktionsnedsättning. Studierna baseras på både kvantitativ och kvalitativ metod med data från enkäter, register samt intervjuer.   
Läs mer om pågående studier om Arbetslivsinriktad rehabilitering

Hälsorelaterade levnadsvillkor för personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar

Vid HEAL bedrivs också forskning om personer med olika kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och matens påverkan på deras hälsa ur olika perspektiv. Studierna designas efter målgruppen och handlar mestadels om kvalitativa metoder, som deltagande observationer, intervjuer både i grupp och enskilt men även enkäter förekommer. Läs mer om pågående studier om hälsorelaterade levnadsvillkor för personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar

Senast uppdaterad: 2022-11-07