Forskning inom klinisk demens

Kontakt: Lena Kilander
Besöksadress: Husargatan/Dag Hammarskjölds väg, BMC ingång A11, Uppsala

Nedan beskrivs huvudområden för den kliniska demensforskningen vid Geriatrikens Minnesmottagning, Akademiska sjukhuset/Geriatrik vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap:


Epidemiologi

Kartläggning av riskfaktorer för Alzheimers sjukdom (AD). Bland de ursprungligen 2322 deltagarna i Uppsala Longitudinal Study on Adult Men (ULSAM), som startade 1970, har hittills drygt etthundra fall av AD identifierats. Data från baselineundersökningen vid 50 års ålder samt från uppföljningarna vid 70, 77 och 82 års ålder inkluderar klassiska vaskulära riskfaktorer med detaljerade data vad gäller bland annat kost och andra livsstilsfaktorer, faktorer kopplade till insulinresistens och det metabola syndromet, och kognitiva test. Plasmanivåer av beta-amyloid (Abeta) har mätts vid två tillfällen. Vi studerar här vilka faktorer som predicerar insjuknandet i Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Syftet är dels att identifiera riskfaktorer som kan vara tillgängliga för prevention, dels att undersöka det prognostiska värdet av plasma Abeta för insjuknandet i AD. Materialet från denna kohort är unikt på grund av sin långa uppföljningstid (hittills 37 år, 53.000 person-år) och den stora mängden insamlade data.


Neuroimaging och biomarkörer

I samarbete med PET-centrum (Uppsala Imanet) utvärderas amyloid-markören PIB (Pittsburgh B) vid diagnostik av AD och frontotemporal demens (FTD). Longitudinell uppföljning av Alzheimermarkörer (tau, phospho-tau och Abeta) i cerebrospinalvätska vid behandling med memantine vid AD.


Patientnära forskning

Begreppet sjukdomsinsikt vid AD och FTD studeras genom olika metoder (intervjuer, skattningsskalor) och relateras till den neuropsykologiska testprofilen. Läkemedelsprövningar.