Förskolan som arena för föräldrastöd

Triple P i Uppsala

Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner för att de i samarbete med ett forskningslärosäte skulle arbeta för att stärka och utveckla det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. En av dessa kommuner var Uppsala kommun som tillsammans med Landstinget i Uppsala län beviljades medel för ett 3-årigt projekt.

Under 2009-2011 pågick projektet Förskolan som arena för föräldrastöd. Syftet var att undersöka om förskolan kunde vara en lämplig arena för att erbjuda föräldrastöd och att testa programmet Triple P (Positive Parenting Program/Programmet för positivt föräldraskap) i en svensk kulturell kontext. Det var en klusterrandomiserad kontrollerad studie där interventionsförskolornas pedagoger fick utbildning i Triple P och i sin tur erbjöd föräldrar semiarier eller enskilda samtal.

Projektet resulterade i rapporten Som hand i handske som finns att läsa på Folkhälsomyndighetens sida.

Föräldrars perspektiv på föräldrastödsprogram har studerats kvalitativt i två masteruppsatser. I den ena, som heter Kunskapshunger och vardagsproblem motiverar dagens medvetna föräldrar, intervjuas föräldrar som valt att delta i insatsen med Triple P i förskolan. I den andra uppsatsen intervjuas föräldrar som valt att inte delta, som heter Man går inte till banken bara för att säga att man har tillräckligt med pengar.

När projektet avslutades 2011 beslutade Uppsala kommun att fortsätta erbjuda Triple P i förskolan i två år till samtidigt samarbetar de med vår forskargrupp. 2013 började Uppsala kommun och vår forskargrupp samarbeta i ett nytt projekt Fokus på Barn och föräldrar. Som en del av detta projekt utbildades fler förskollärare att leverera Triple P.
Läs mer om Fokus på Barn och Föräldrar projektet!
Läs mer om Triple P i Uppsala Kommun!

Senast uppdaterad: 2022-09-16