TIDIGARE PROJEKT

Swedish UnaccomPanied yOuth Refugee Trial (SUPPORT)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige. Många är barn och ungdomar. Ungdomar som flytt till Sverige, särskilt ensamkommande unga, har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Accompanied refugeeS In Sweden Trial (ASsIST)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige, varav många är familjer med barn. Människor som har varit på flykt har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Fokus på Barn och Föräldrar

Förskolebarns hälsa är ett prioriterat forskningsområde i Sverige. Uppsala universitet har därför genomfört en studie som undersöker barns och föräldrars hälsa och välmående samt om det kan förbättras med olika former av föräldrastöd genom kommun och barnhälsovård. Studien kallades "Fokus barn och föräldrar" - en studie om 3-5-åringar i Uppsala län.

Förskolan som Arena för Föräldrastöd

Triple P i Uppsala

Regeringen gav sommaren 2008 Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att fördela 50 miljoner kronor till sex kommuner för att de i samarbete med ett forskningslärosäte skulle arbeta för att stärka och utveckla det hälsofrämjande arbetet för barn och ungdomar. En av dessa kommuner var Uppsala kommun som tillsammans med Landstinget i Uppsala län beviljades medel för ett 3-årigt projekt.

Nya modeller för nya föräldrar

Projektet Nya modeller för nya föräldrar var ett samarbetsprojekt med Östersunds kommun, Strömsunds kommun och Mora kommun. Projektet finansierades av Statens folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten och genomfördes 2011-2013.

ApartTogether

Den rådande Covid 19-pandemin har stor påverkan på hela världen, även på flyktingar och migranter.  Trots att de är en särskilt utsatt grupp finns väldigt lite kunskap om hur Covid-19 påverkar flyktingar och migranters liv.

Barns och ungas röster om 'corona'

Hur upplever barn och unga corona-krisen? I forskningsprojektet ”Barns och ungas röster om corona” samlar vi in röster och bilder från barn och unga om hur de upplever den historiska händelse som vi just nu befinner oss i. En tillkopplad studie var genomfört om barn och unga med funktionsvariation om corona!

Senast uppdaterad: 2023-02-22