Stöd och egenmakt för våldsutsatta

Sexuellt och könsrelaterat våld förekommer i alla grupper i samhället men vissa grupper befinner sig i sårbara omständigheter som kan öka risken för sexuellt och könsrelaterat våld samt skapa barriärer till meningsfullt stöd. En sådan grupp är personer som har flytt till Sverige. Det här projektet syftar till att förbättra tillgången till stöd för flyktingar i Sverige som har upplevt sexuellt och könsrelaterat våld. 

Kontaktperson för projektet är doktorand Anna Pérez-Aronsson.

I detta projekt arbetar vi samskapande

Att involvera representanter för målgruppen i forskningen kan öka förutsättningarna för att forskningens resultat ska komma till användning och upplevas som meningsfulla. I detta projekt är involvering centralt. Projekt leds av en styrgrupp bestående av fyra kvinnor med levda erfarenheter, en tolk, och forskare. Styrgruppen träffas regelbundet och utformar och genomför projektets alla delar tillsammans. I projektet samarbetar vi också med personal från olika relevanta verksamheter, exempelvis SFI-lärare, personal från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade samt Kompetenscentret för Tortyr- och Krigsskaderehabilitering, och personal från Kvinnofredsmottagningen vid NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid).

Forskare i projektet

I projektet arbetar docent Georgina Warner, professor Anna Sarkadi och doktorand Anna Pérez Aronsson.

Glada medarbetare i projektet: forskare och rådgivare i studien
Senast uppdaterad: 2023-10-09