Psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland

Mer än tio procent av alla ungdomar i Sverige uppskattas ha en psykiatrisk diagnos. Stigmatisering av psykisk ohälsa är också ett problem som förstärker lidandet för den som har psykisk ohälsa. Över tid ses en ökning av rapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiatriska tillstånd. Inför planering och uppföljning av åtgärder för att förbättra ungdomars psykiska hälsa är det viktigt att höra ungdomars röster om problemen och att mäta den faktiska förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa och stigmatisering.  

I samarbete mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland pågår ett projekt om psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland.

I projektet arbetar professor Anna Sarkadi, docent Natalie Durbeej, och doktoranden Veronica Hermann.

För mer information kontakta doktorand Veronica Hermann.

Projektet har fyra delstudier:

1. Ungdomars syn på psykiska hälsa

I denna studie intervjuades 32 gotländska ungdomar i åldern 15-18 år om deras syn på psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa och relaterat stigma. Resultaten har presenterats i:

2. Beskrivning av ungdomars psykiska hälsa

Genom undersökningen Liv och Hälsa Ung i hela högstadiet och gymnasiet på Gotland, 2021 mättes både psykiskt välbefinnande och symtom på psykiska ohälsa. Genom att kombinera svaren i en så kallad två-faktor modell för psykisk hälsa har fyra grupper med olika status för psykisk hälsa formats. Förekomsten av psykisk hälsostatus i respektive grupp har beskrivits och samband med olika bakgrundsfaktorer har undersökts.

Bild på två-faktor modellen för psykisk hälsa, från Licentiatavhandlingen ”Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och relaterat stigma – En kvalitativ studie utifrån ungdomars perspektiv, Veronica Hermann, 2022
Bild på två-faktor modellen för psykisk hälsa, från Licentiatavhandlingen
”Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och relaterat stigma – En kvalitativ studie
utifrån ungdomars perspektiv, Veronica Hermann, 2022

En del resultat utifrån två-faktormodellen för hälsa finns i Rapporten Hur mår ungdomar på Gotland?”. Ytterligare resultat kommer presenteras i en vetenskaplig artikel, som för närvarande är under revision hos en tidskrift.

3. Mätning av stereotypa stigmatiserande attityder till psykisk ohälsa bland ungdomar

I enkäten Liv och Hälsa Ung (LHU) som genomfördes i högstadiet och gymnasiet på Gotland, 2021 ingick ett mätinstrument för att mäta stereotypa attityder. För närvarande pågår analys av enkätsvaren för att beskriva Instrumentets förmåga att mäta attityder som kan leda till stigmatiseranden beteende och hur stor förekomsten av dessa stereotypa attityder är.

4. Uppföljning av spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa i befolkningen

Sedan 2019 pågår en satsning på Gotland med att sprida utbildningen Första Hjälpen till Psykisk Hälsa (Mental Health First Aid, MHFA), genom föreningen MindShift Gotland där både Region Gotland och olika aktörer i näringsliv och ideella-/idéburna sektorn ingår. Under slutet av 2024 kommer en uppföljning göras av kännedom om utbildningen och attityder gentemot dem av oss som har psykisk ohälsa.

Senast uppdaterad: 2023-09-26