Bygga om tillsammans: samskapande av en servicemodell för flyktingar i Sverige som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld

Sexuellt och könsrelaterat våld förekommer i alla grupper i samhället men vissa grupper är i en särskilt utsatt position. En sådan grupp är flyktingar, som ofta befinner sig i omständigheter som ökar risken för våld, såsom ekonomisk utsatthet, osäker juridisk status och brist på socialt stöd.  

Sexuellt och könsrelaterat våld kan ha flera mycket allvarliga konsekvenser för den som har utsatts, och kan till och med leda till döden. Internationell forskning visar att flyktingar som upplevt våld inte alltid får tillgång till det stöd som de behöver. Syftet med detta projekt är att förbättra flyktingars tillgång till stöd för upplevelser av sexuellt och könsrelaterat våld, och därigenom minska risken för att våldet får negativa konsekvenser. En kartläggning kommer att genomföras för att undersöka vilka behov av stöd flyktingar som upplevt våld har, hur befintliga insatser i Sverige motsvarar behoven samt hur tillgången till stöd kan förbättras. Utifrån kartläggningen kommer en ny stödmodell att utvecklas och pilottestas. Både kartläggningen och utvecklingen av stödmodellen kommer att göras i samarbete med personal från relevanta verksamheter och målgruppsrepresentanter, det vill säga personer med egna erfarenheter av flykt och våld.

Projektet bygger vidare på forskning utförd inom ramen för det internationella forskningsprojektet SEREDA och är delfinansierat av forskningscentret WOMHER.

Involverade i projektet är docent Georgina Warner, professor Anna Sarkadi, professor Hannah Bradby, dr Selin Akyüz och doktorand Anna Pérez Aronsson samt ett team med målgruppsrepresentanter.

Kontakt

För mer information kontakta doktorand Anna Pérez Aronsson.

Senast uppdaterad: 2022-09-16