Aktuella Projekt

In My Shoes

Det finns ett ökat intresse och krav på att barn ska vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna involvera barnen eller utvärdera insatser ur barnens perspektiv.     

Triple P

Föräldravägledning genom Triple P, Programmet för positivt föräldraskap, riktar sig till föräldrar till barn 0-5 år i Uppsala. Triple P har utvecklats i Australien och består av olika nivåer av insatser. Programmet bygger på lång erfarenhet av forskning (evidensbaserad) och har anpassats till svenska förhållanden.

RefugeesWellSchool

Det övergripande syftet med projektet RefugeesWellSchool är att utvärdera effekterna av skolbaserade interventioner för att främja flyktingbarns och ungdomars psykiska hälsa. Ytterligare syften är att undersöka implementeringsprocessen och att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av dessa interventioner.

Beräkningsverktyg för sociala investeringar

Det finns ett ökat intresse bland kommuner, intresseorganisationer och samhället i stort att dels arbeta förebyggande, men även att bredda perspektivet när det gäller effekter. Planerar vi att göra investeringar i barn och ungas psykiska välmående, är det utöver hälsoaspekten även relevant för beslutsfattare huruvida kostnaden väger upp emot de potentiella kostnadsbesparingarna. Samtidigt vill vi tänka mer långsiktigt, arbeta mer evidensbaserat och hålla oss ajour med ny forskning och nya upptäckter.

Swedish UnaccomPanied yOuth Refugee Trial (SUPPORT)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige. Många är barn och ungdomar. Ungdomar som flytt till Sverige, särskilt ensamkommande unga, har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Accompanied refugeeS In Sweden Trial (ASsIST)

De senaste åren har ett stort antal personer sökt asyl i Sverige, varav många är familjer med barn. Människor som har varit på flykt har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Dessa problem kan kvarstå efter flera år i det nya landet.