AKTUELLA PROJEKT

”Föräldraskap med Medvetenhet och Medkänsla” – Stärkt föräldraskapsstöd för blivande föräldrar

I det här projektet utvecklar och testar vi ett föräldraskapsstöd till gravida och blivande pappor/medmammor. Det omfattar en serie gruppträffar och ett digitalt material. Vi testar också en fortbildning för barnmorskor för att leda gruppträffarna.

In My Shoes

Det finns ett ökat intresse och krav på att barn ska vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna involvera barnen eller utvärdera insatser ur barnens perspektiv.     

Triple P

Föräldravägledning genom Triple P, Programmet för positivt föräldraskap, riktar sig till föräldrar till barn 0-5 år i Uppsala. Triple P har utvecklats i Australien och består av olika nivåer av insatser. Programmet bygger på lång erfarenhet av forskning (evidensbaserad) och har anpassats till svenska förhållanden.

Traumastöd i din ficka

Forskning visar att teknikbaserade metoder för traumastöd kan bidra till att minska strukturella och perceptuella hinder för att söka vård. Trots detta finns en brist på forskning om digitalt traumastöd för barn och ungdomar.

Långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet bland förskolebarn

Psykisk ohälsa hos barn visar sig under förskoleåren som beteende- och emotionella problem. Om problemen kvarstår kan de medföra negativa konsekvenser senare i livet, såsom sjukdomar, bristfälliga skolresultat och vårdkonsumtion. Socioekonomisk utsatthet är i sig en riskfaktor för negativa utfall och påverkar även psykisk ohälsa. Det saknas dock kunskap om hur psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet, både på områdesnivå och individnivå, interagerar och påverkar förskolebarns långsiktiga utveckling i Sverige.

Samskapa forskning – hur gör vi det på ett meningsfullt och etiskt sätt?

Att samskapa forskning tillsammans representanter för den grupp man forskar om leder till förbättringar både i forskningsprocessen och resultaten. Men vägen dit är inte alltid enkel. I det här projektet undersöker vi hur samskapandet av forskning kan utvärderas, för att ta reda på om det genomförs på ett meningsfullt och etiskt sätt. 

Att hitta vägar till varandra – Tidiga insatser för språk och kommunikation på Gotland

Kommunikations- och språksvårigheter är vanligt förekommande och påverkar barns utveckling. Kommunikation är en mänsklig rättighet enligt både barnkonventionen och FN:s Mänskliga rättigheter. Barnkonventionen artikel i barnkonventionen artikel 12 står: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” I artikel 13 står även att ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter”.

Psykisk hälsa bland ungdomar på Gotland

Mer än tio procent av alla ungdomar i Sverige uppskattas ha en psykiatrisk diagnos. Stigmatisering av psykisk ohälsa är också ett problem som förstärker lidandet för den som har psykisk ohälsa. Över tid ses en ökning av rapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiatriska tillstånd. Inför planering och uppföljning av åtgärder för att förbättra ungdomars psykiska hälsa är det viktigt att höra ungdomars röster om problemen och att mäta den faktiska förekomsten av psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa och stigmatisering.  

Stöd och egenmakt för våldsutsatta

Sexuellt och könsrelaterat våld förekommer i alla grupper i samhället men vissa grupper befinner sig i sårbara omständigheter som kan öka risken för sexuellt och könsrelaterat våld samt skapa barriärer till meningsfullt stöd. En sådan grupp är personer som har flytt till Sverige. Det här projektet syftar till att förbättra tillgången till stöd för flyktingar i Sverige som har upplevt sexuellt och könsrelaterat våld.

Beräkningsverktyg för sociala investeringar

Det finns ett ökat intresse bland kommuner, intresseorganisationer och samhället i stort att dels arbeta förebyggande, men även att bredda perspektivet när det gäller effekter. Planerar vi att göra investeringar i barn och ungas psykiska välmående, är det utöver hälsoaspekten även relevant för beslutsfattare huruvida kostnaden väger upp emot de potentiella kostnadsbesparingarna. Samtidigt vill vi tänka mer långsiktigt, arbeta mer evidensbaserat och hålla oss ajour med ny forskning och nya upptäckter.

Healthier Wealthier Families

Trots att många hushåll i Sverige idag har fått det bättre ekonomiskt ställt, kan man se en allt större skillnad mellan olika socioekonomiska grupper. Ekonomisk utsatthet kan ha negativa konsekvenser för familjers välmående och barns hälsa, vilket gör att barnfamiljers ekonomiska situation är ett område i behov av folkhälsoinsatser.

”Tillsammans för en trygg start” - Ett utökat hembesöksprogram i utsatta områden

Låg socioekonomisk status (SES) har en påvisad koppling till psykisk och fysisk ohälsa samt till ett ökat användande av hälso- och sjukvård. För att motverka långsiktiga risker för sjukdomar in i vuxenlivet på grund av ojämlikheter i hälsa och toxisk stress under barndomen satsas det nu på tidiga insatser.

Triumf Hero:
Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Att mäta social hållbarhet bland barn och ungdomar -
Frågeutveckling för applikationen Mina Svar

Tillsammans med Rädda Barnen jobbar vi forskare för att fånga upp barns och ungdomars egna upplevelser av sin livssituation. Mina Svar appen utvecklades tillsammans med ungdomar för att fånga upp deras upplevelser av sin livssituation och mäta effekten av insatser som riktar sig till dem. Frågorna handlar om demokrati, utbildning, boende, arbete och hälsa.

Senast uppdaterad: 2024-04-15