Om allmänmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerade akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna. Ämnets innehåll präglas av att primärvården är första linjens sjukvård, det vill säga den sjukvårdsinstans som patienterna i första hand förväntas anlita vid ohälsa.

Den största delen av all cancer upptäcks av allmänläkare. Allmänläkare tar hand om majoriteten av patienter med högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer och hjärtsvikt och försöker på patienternas egna villkor medicinera, motivera och stötta för att så få som möjligt ska få stroke eller hjärtinfarkt.

Allmänläkare bär även huvudansvaret för diagnostik och behandling av våra nyare folksjukdomar som depression, ångest och utmattningssyndrom. Svårt sjuka äldre, kroniska sjuka samt multisjuka ingår också i vårt ansvar. Detta förutom de vanligaste infektionerna.

De sjukdomar och ohälsotillstånd som den akademiska grenen allmänmedicin främst intresserar sig för är därför de vanligast förekommande. Vi forskar exempelvis inom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, astma, allergi, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), smärta samt muskel- och ledbesvär. Men även försäkringsmedicin (sjukskrivning samt ärenden i samband med detta) samt konsultationsforskning (mötet mellan vårdgivare och patient).

Forskningen är fokuserad på patientnära forskning inom det allmänmedicinska området med tillämpning av såväl klinisk som epidemiologisk teknik. Vi samarbetar med andra kliniska enheter och med grundforskningsenheter inom och utom landet.

En uppslagen bok

Enheten bedriver också undervisning inom området i den medicinska och vårdvetenskapliga grundutbildningen. Till exempel leder vi utbildningsmomentet "professionell utveckling" inom läkarprogrammet på termin 1-4. Där ingår även ledarskapsutbildning under utbildningens åtta kommande terminer. Under termin 11 ansvarar enheten för en fyraveckorskurs i allmänmedicin. Mer om läkarprogrammet.

Senast uppdaterad: 2023-06-13