Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem

Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem registrerades av länsstyrelsen i augusti 2017. Detta efter att föreningens Uppsala sjuksköterskehem-Alumn på årsmötet 2016 enhälligt beslutat att bilda en stiftelse.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja dels yrkesverksamma eller pensionerade legitimerade sjuksköterskor som fått sin grundutbildning vid Uppsala universitets sjuksköterskeprogram, Vårdhögskolan i Uppsala, Uppsala läns landstings vårdskola eller Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola och som är och har varit medlem i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem-Alumn de senaste två åren. Dels sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning vid Uppsala universitet.

Ändamålet uppfylls genom att stiftelsens avkastning används;

  • dels till ekonomiskt bidrag till pensionerade och yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som är i behov därav
  • dels till stipendier till yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som ägnar sig åt forskning, specialisering eller annan fortbildning inom sitt yrkesområde
  • dels till ekonomiskt bidrag till sjuksköterskestudenter som är i behov därav
  • dels till stipendier till sjuksköterskestudenter

Stiftelsens kontaktuppgifter

Adress: Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA
E-post: stiftelsenush@pubcare.uu.se
Org.nr: 802480–2723
Stiftelse nr: 1027 824

Stiftelsens styrelse

Kerstin Rollman, ordförande
Lena Källgren Rommel
Christine Leo Swenne
Birgitta Jakobsson Larsson
Kerstin Genell

Berättigad att söka pengar från stiftelsen

För att vara medlem ska du ha gått din grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet och ha utbildningsbevis från någon av dessa huvudmän: 1935-1958 Föreningen Uppsala sjuksköterskehem, 1959-1969 Landstinget i Uppsala län och staten, 1970-1996 Landstinget i Uppsala län, 1997- Uppsala universitet.

För att söka måste du ha varit medlem i föreningen under de senaste två åren. Medlemskap är kostnadsfritt under grundutbildningen.

Ansöker du om något av Stiftelsens två ekonomiska bidrag så gäller Skatteverkets regler. Enligt Skatteverket är en person att anse som ekonomiskt behövande om hon/han har en årsinkomst som understiger fyra prisbasbelopp. Om personen vid sidan av inkomsten har kapitaltillgångar som överstiger 50 000 kr ska även dessa beaktas. Stiftelsen behöver därför uppgifter om dina bankmedel. För att stiftelsens styrelse ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in det senaste beskedet om slutlig skatt eller liknande uppgifter. Om ditt hushåll består av fler personer exempelvis make/maka eller sambo måste stiftelsen även ha uppgifter om dennes banktillgångar. Samtliga uppgifter ska bifogas din ansökan.

Ansökan skickas till

Stiftelsens ansökningsblanketter ska användas. Av ansökningsblanketten framgår vart den ska skickas och när den ska vara stiftelsen tillhanda. Det är viktigt att din ansökan är fullständigt ifylld och att efterfrågade handlingar bifogats annars behandlas inte din ansökan.

Ansökningsblanketter

Här finns sex skrivbara blanketter för ansökan om stipendium eller ekonomiskt bidrag beroende på vad ansökan avser. Fyll i den/de blanketter som är aktuellt för dig att söka. Kom ihåg att skicka med de bilagor som anges på respektive blankett.

Endast fullständigt ifylld och komplett ansökan med adekvata bilagor behandlas.
Ansökan ska skrivas ut, undertecknas och vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober.

Postadress: Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA

Observera att blanketterna inte fungerar korrekt i alla webbläsare (t.ex. Firefox). Om det inte går att skriva i blanketten; ladda ner den till din dator så ska det fungera.