Stadgar för föreningen Uppsala sjuksköterskehem

Innehåll:

Stadgar antagna på årsmöte 22 mars 2017

FÖRENINGEN
UPPSALA SJUKSKÖTERSKEHEM

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörighet och kamratskap mellan sjuksköterskor som utbildats i Uppsala. Föreningen ska verka för att skapa intresse bland nylegitimerade sjuksköterskor för medlemskap och engagemang i föreningen. Vidare ska föreningen verka för att de miljöer som skapats vid flytten till Medicinhistoriska muséet 2016, hålls samman, inte avyttras eller tas ut ur sitt sammanhang. Föreningen ska också verka för att dess medlemmar bidrar med kunskaper för att bevara sjuksköterskornas historia.

§ 2 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte på ort som föreningen finner lämplig.

§ 3 Samverkan

Föreningen ska samverka med sjuksköterskeprogrammen och Alumnföreningar vid Uppsala universitet för att på bästa sätt uppnå föreningens ändamål.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap erbjuds när studier påbörjas vid sjuksköterskeprogrammen, Uppsala universitet. Alla sjuksköterskor som utbildats vid Uppsala Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, Uppsala läns landstings vårdskola, Vårdhögskolan i Uppsala eller vid sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, kan vara medlemmar i föreningen.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Under grundutbildningen är medlemskapet kostnadsfritt. Medlemskapet avslutas om medlemsavgiften inte erläggs efter avslutad grundutbildning. Återinträde kan ske efter ansökan.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ, däremellan äger styrelsen rätt att besluta om föreningens alla angelägenheter i enlighet med dessa stadgar. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång.

§ 7 Kallelse till årsmöte

Kallelse ska utgå minst 14 dagar innan årsmötet. Kallelsen ska innehålla uppgifter om alla punkter som ska behandlas av årsmötet. På ordinarie årsmöte ska nedanstående punkter finnas med:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt föreningens stadgar
 5. Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet
 6. Godkännande av föredragningslista
 7. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse samt beslut angående föregående års förvaltning och disposition av föreningens tillgångar
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår
 10. Beslut om arvode för styrelsearbete samt till inom föreningen valda revisorer under kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelseordförande och styrelsesekreterare för det kommande verksamhetsåret
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant att granska föreningens räkenskaper
 14. Val av valberedning
 15. Motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Varje medlem äger en röst. Beslut gäller om fler än hälften av medlemmarna som deltar vid årsmötet är eniga. Vid lika röstetal vid val gäller lottning. I andra frågor gäller ordförandes röst.

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om de bedömer att så behövs eller när revisor eller tio procent av medlemmarna begär det.

§ 8 Val av styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och väljas för en tid på tre år. Ledamot kan väljas på högst två mandatperioder.

§ 9 Val av revisorer och valberedning

Årsmötet väljer två revisorer, en revisorssuppleant och en valberedning med två ledamöter, samtliga för en mandatperiod på ett år.

§ 10 Styrelsens sammanträden

Styrelsen ska ha minst två protokollförda sammanträden varje år. Vid styrelsesammanträden gäller det beslut som mer än hälften av ledamöterna är eniga om och vid lika röstetal den mening som ordförande stödjer. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Vid beslut i dessa fall fordras att samtliga är eniga.

§ 11 Styrelsens uppgift

Styrelsen leder, styr och ansvarar för att föreningens verksamhet överensstämmer med dessa stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsens främsta uppgift är att värna om kamratskap och sammanhållning mellan sjuksköterskor som utbildats i Uppsala.

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två ledamöter var för sig enligt styrelsens beslut.

§ 13 Stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet eller av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Extra årsmöte för att ändra föreningens stadgar kan tidigast äga rum sex månader efter det ordinarie årsmötet.

§ 14 Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen fordras beslut vid två efter varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie. Extra årsmöte för att upplösa föreningen kan tidigast äga rum sex månader efter det ordinarie årsmötet. Vid föreningens upplösning ska kvarvarande tillgångar tillfalla Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem.för att upplösa föreningen kan tidigast äga rum sex månader efter det ordinarie årsmötet. Vid föreningens upplösning ska kvarvarande tillgångar tillfalla Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem.