Allmänmedicin och preventivmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerande akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna. Ämnets innehåll präglas av att primärvården är första linjens sjukvård, det vill säga den sjukvårdsinstans patienterna i första hand förväntas anlita vid ohälsa.

De sjukdomar och ohälsotillstånd som allmänmedicinen främst intresserar sig för är därför de vanligast förekommande. Som exempel kan nämnas hjärt-kärlsjukdom, diabetes, astma, allergi, kronisk obstruktiv lungsjukdom, försäkringsmedicin (sjukskrivning och förtidspension), muskel- och ledbesvär, ryggbesvär, tennisarmbåge, fibromyalgi, läkemedelsanvändning, och de vanligaste infektionerna. Enheten bedriver undervisning inom området i den medicinska och vårdvetenskapliga grundutbildningen. Forskningen är fokuserad på patientnära forskning inom området med tillämpning av såväl klinisk som epidemiologisk teknik. Dessutom samarbetar vi med andra kliniska enheter och med grundforskningsenheter inom och utom landet.
 

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Per Kristiansson
Universitetslektor i allmänmedicin, leg läkare, specialist i allmänmedicin

018-471 6308
E-post