Socialmedicinsk epidemiologisk forskning

Inom forskningsområdet studeras samspelet mellan samhälle, hälsa och vård utifrån ett befolkningsperspektiv. Av särskilt intresse är analyser av sociala skillnader i hälsa och vård. Forskningen innefattar analyser av mekanismerna bakom sociala skillnader i hälsa, utvärdering av hälso- och sjukvårdens och samhällets insatser för hälsan samt planering och utvärdering av program för att förebygga ohälsa i olika befolkningsgrupper.

 

Verksamheten omfattar såväl forskning, undervisning som tillämpade interventionsprojekt i samverkan med Akademiska sjukhuset och andra aktörer. Forskningen är tvärprofessionell inkluderande medicinare, folkhälsovetare samt samhälls- och beteendevetare. Ett flertal projekt genomförs vidare inom ramen för nationella och internationella nätverk. Undervisningen bedrivs huvudsakligen inom ämnena socialmedicin och folkhälsa. Samverkan med Akademiska sjukhuset sker bl.a. genom kombinerade tjänster inom verksamhetsområdet psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin.

Forskningen omfattar följande intresseområden:

Kvalitet och rättvisa i hälso- och sjukvården

Inom denna forskningslinje studerar vi hur effektiv och rättvis hälso- och vården är och vilka faktorer som påverkar detta. I forskningen ingår attutveckla metoder för att utvärdera hälso- och sjukvårdens insatser för olika grupper i befolkningen. Vi studerar exempelvis hur vården utnyttjas utifrån de vårdbehov som finns och vilka vårdresultat som uppnås.Vi analyserar särskilt den ohälsa som är möjligt att påverka genom insatser från hälso- och sjukvården och studerar särskilt mekanismerna bakom sociala skillnader i hälsa och vård.

Forskningsområdet inkluderar vidare studier av spridningen av nya medicinska metoder och evidensbaserad medicin samt utvärderingar av organisatoriska faktorers betydelse. Vi använder bl.a. de unika möjligheter som finns med svenska hälsoregister när det gäller att belysa dessa frågor.

Samverkan kring hälsan

Inom denna forskningslinje studerar vi samspelet mellan sociala faktorer och ohälsa samt hur samverkan mellan olika aktörer kring dessa frågor kan förbättras. I forskningslinjen ingår att utveckla och utvärdera verksamhetsnära interventionsprojekt med syfte att utveckla samverkan. Flera projekt bedrivs i samarbete med olika landsting, kommuner och myndigheter. Flera projekt är riktade till utsatta grupper, exempelvis invandrare, arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna. Målen för projekten innefattar exempelvis att uppnå en förbättrad hälsa och bättre förutsättningar för integration och arbete. Vi studerar vidare hälsofaktorer och hälsovanor hos barn och skolungdomar.

 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Ragnar Westerling
Professor

018-471 65 47
E-post