Forskning inom allmänmedicin och preventivmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerande akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna. Ämnets innehåll präglas av att primärvården är första linjens sjukvård, det vill säga den sjukvårdsinstans patienterna i första hand förväntas anlita vid ohälsa.

De sjukdomar och ohälsotillstånd som allmänmedicinen främst intresserar sig för är därför de vanligast förekommande. Som exempel kan nämnas hjärt-kärlsjukdom, diabetes, astma, allergi, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), försäkringsmedicin (sjukskrivning och förtidspension), muskel- och ledbesvär, ryggbesvär, tennisarmbåge, fibromyalgi, läkemedelsanvändning, och de vanligaste infektionerna.

Forskningsområden

Vår forskning kan profileras inom sex olika forskningsområden:

Forskningen är fokuserad på patientnära forskning inom området med tillämpning av såväl klinisk som epidemiologisk teknik.

Undervisning

Enheten bedriver också undervisning inom området i den medicinska och vårdvetenskapliga grundutbildningen. Så till exempel leder vi utbildningsmomentet "professionell utveckling" inom läkarprogrammet på termin 1-4. Där ingår även ledarskapsutbildning under utbildningens åtta kommande terminer. Under termin 11 ansvarar enheten för en fyraveckorskurs i allmänmedicin.


 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Per Kristiansson
Universitetslektor i allmänmedicin, leg läkare, specialist i allmänmedicin

018-471 6308
E-post