Funktionshinder och habilitering

Människor med funktionshinder upplever ofta stora svårigheter i det dagliga livet med bristande jämlikhet och delaktighet som följd och betydande skillnader i levnadsförhållande gentemot befolkningen i stort. Funktionshinder definieras som glappet mellan omgivningens krav och individens förutsättningar. Omgivningen i vid mening har därför en nyckelroll.

Forskargruppens mål är att utveckla och pröva ny vetenskaplig kunskap om livssituation och insatser för personer med funktionshinder. Individens men även närståendes egen erfarenhet och upplevelse betonas. I fokus står särskilt det extra stöd och de särskilda insatser som erbjuds utöver det som alla får.

Forskargruppens forskningslinjer är:

· Utveckling och prövning av bedömningsmetoder, interventioner och dokumentation inom vård, stöd och service

· Betydelsen av erhållet särskilt stöd för upplevd hälsa

· Deltagarbaserad forskning

 

Kontakt

Verksamhetsföreträdare:

Sonnander, Karin
Professor
018-471 61 69
E-post